Дубечненська громада

Волинська область, Ковельський район

Додатки до проекту рішення сільської ради "Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів Дубечне

Дата: 12.02.2020 09:45
Кількість переглядів: 699

                                                                     Додаток

                                                                     до Порядку залучення, розрахунку                       

                                                                     розмірів і використання коштів пайової        

                                                                     участі замовників у створенні і  

                                                                     розвитку соціальної та інженерно-

                                                                     транспортної інфраструктури              

                                                                     населених пунктів Дубечненської 

                                                                     сільської ради затвердженого рішенням

                                                                     Дубечненської сільської ради

                                                                     від ___ _______ 20__  року № _____

 

Договір № ______

про пайову участь замовника (юридичної, фізичної особи) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Дубечненськкої сільської ради

 

с. Дубечне                                                            «__» ______________ 20____ року

  

         Виконавчий комітет Дубечненської сільської ради, в особі сільського голови ______________________________________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та _____________________________________________________(код  ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер______________________________________, місцезнаходження/місце проживання за адресою:________________________

______________________________) в особі ___________________________, який діє на підставі _________________  (далі – «Замовник»), з другої сторони, (далі за текстом Договору – «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:

 

    1. Предмет Договору 

1.1. Предметом цього Договору є пайова участь Замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради при здійсненні будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.

1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування –  ____________________________________________________________________  на земельній ділянці (кадастровий номер ______________________) відповідно до_____________________________________________________________________________. (правовстановлюючий документ на землю)  

1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування – ______________________.  

 

2. Розмір пайової участі та умови оплати 

2.1. Розмір пайової участі Замовника у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради складає _______________.   Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради у розмірі ____________________________  гривень єдиним платежем (або за графіком), на рахунок Дубечненської сільської ради, відповідно до розрахунку (згідно додатка № 1 до цього Договору) у строк до ____________________ року, але не пізніше ніж до моменту прийняття об’єкта в експлуатацію, відповідно до вимог чинного законодавства України.

         2.2. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради здійснюється у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Дубечненської сільської ради, що має уточнюватися Замовником на момент перерахування коштів.

 

3. Права і обов’язки Сторін 

         3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 2.1.  розділу 2 цього Договору до ______________ року, але не пізніше ніж до моменту прийняття об’єкта в експлуатацію.

         3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується звернутися із клопотанням до Дубечненської сільської ради про внесення відповідних змін до Договору в найкоротший термін.

         3.3. Виконавчий комітет Дубечненської сільської ради проводить розрахунок пайової участі та контролює виконання умов Договору.

 

4.Відповідальність Сторін та вирішення спорів

         4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.

         4.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

         4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної п. 2.1 розділу 2 цього Договору, за кожний день прострочення платежу.

 

  1. Інші умови

         5.1. Замовник підтверджує, що він ознайомлений в повному обсязі з умовами Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів Дубечненської сільської ради, затвердженого рішенням Дубечненської сільської ради № _____ від _______ 2020 р. та погоджується з ними.

         5.2. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

         5.3. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

         5.4. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору Сторони не мають будь-яких претензій одна до одної.

         5.5. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконавчому комітеті Дубечненської сільської  ради.

         5.7. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного його виконання.

         5.8. Додатки до Договору:

№ 1 – розрахунок розміру пайової участі Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Дубечненської сільської ради на підставі загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта або на підставі нормативів для одиниці створеної потужності.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

  

Виконком Дубечненської сільської ради

 

44412, с. Дубечне, вул. Незалежності, буд. 20

Код 37626821

(МФО):899998

Код отримувача (ЄДРПОУ): 04332940

ГУДКСУ у Волинській обл.. 

Код платежу 24170000

Р/р_______________________________

 

Сільський голова

 __________________________________

                  (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.

                    Замовник

            Найменування/(ПІП)

 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

 

 

 

 

_________________________________

                              (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток 1

                                                                                       до Договору

                                                                                       від ___ _________ 20_____ р.

                                                                                       № ______

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Сільський голова

_______________ _______________ 

“___” __________ 20____ р.

 

Розрахунок

розміру пайової участі Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Дубечненської сільської ради

на підставі  загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта

                                   (для нежитлових будівель та споруд)

 

         Виконавчий комітет Дубечненської сільської ради, в особі сільського голови __________________________________________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та __________________________________________________  (код  ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер____________________________, місцезнаходження/місце проживання за адресою: ________________________)  в особі _______________________________________________, який діє на підставі _________________  (далі – «Замовник»), з другої сторони, (далі за текстом Договору – «Сторони»), відповідно до умов Договору про пайову участь  Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Дубечненської сільської ради від “___” _________ 20___ р. № _____ склали розрахунок розміру пайової участі по об’єкту містобудування.

Земельна ділянка (кадастровий номер ________________________), на якій будується об’єкт, розташована у селі__________________________, __________________________________________, відповідно до ___________________________________________________________________
                                       (правовстановлюючий документ на землю)  

Розрахунок здійснено на підставі загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, розробленої згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами.

Згідно із загальною кошторисною вартістю будівництва об’єкта його вартість становить: 

                                   ______________________________________________грн.  

                                              (сума цифрами та прописом)

 Розрахунок розміру пайової участі Замовників під час будівництва об’єктів, кошторисна вартість яких визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, здійснюється за формулою:

ПУ = ЗКВБ х 4  % , де:

ПУ – розмір пайової участі;

ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва.

Згідно   Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів Дубечненської сільської ради   розмір  пайової участі у розвитку інфраструктури села з урахуванням інших передбачених законом відрахувань становить:

– для нежитлових будівель та споруд (нежитловий фонд) – 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.

 

Розрахунок:

ПУ   = ________________________________________________________ 

Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від “___” _________ 20____ р. № _________.

 

 

Виконавчий комітет Дубечненської сільської ради

 44412, с. Дубечне, вул. Незалежності, буд. 20

Код 37626821

(МФО):899998

Код отримувача (ЄДРПОУ): 04332940

ГУДКСУ у Волинській обл.. 

Код платежу 24170000

 

Сільський голова

 

______________________________

             (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.

                    Замовник

 

Найменування/ПІП

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

 

 

_________________________________

                (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Додаток 2

                                                                                   до Договору

                                                                                   від ___ _________  20_____ р.  

                                                                                   № ______

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Сільський голова

                                                                                      _______________ __________

                                                                                     “___” __________ 20____ р.

 

Розрахунок

розміру пайової участі  Замовника у

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

села Вища Дубечня по об’єкту будівництва, вартість якого визначена на

підставі нормативів для одиниці створеної потужності

(для житлових будинків та житлових будинків з вбудованими/прибудованими нежитловими будівлями, спорудами, приміщеннями)

 

Виконавчий комітет Дубечненської сільської ради, в особі сільського голови _______________________________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та

_________________________________________________________________(кодЄДРПОУ/ідентифікаційний номер_____________________________________, місцезнаходження/місце проживання за адресою: ____________________)  в особі ___________________________, який діє на підставі _________________  (далі – «Замовник»), з другої сторони, (далі за текстом Договору – «Сторони»),

 відповідно до умов Договору про пайову участь  Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Дубечненської сільської ради від “___” _________ 20___ р. № _____ склали розрахунок розміру пайової участі по об’єкту містобудування: «____________________________________________________________». 

 Земельна ділянка (кадастровий номер _____________), на якій будується об’єкт, розташована у селі Вища Дубечня, __________________________________________, відповідно до ___________________________________________________________________
                                   (правовстановлюючий
документ на землю)  

Розрахунок здійснено на підставі наданих Замовником вихідних даних та нормативів для одиниці створеної потужності (функціональної одиниці виміру).

Розрахунок розміру пайової участі Замовника будівництва об’єкта здійснюється за формулою:

ПУ = Пж х Осп х 2 %

або

ПУ = (Пж х Осп х 2 %)  + (Пнж х Осп х 4 %), де:

 ПУ – розмір пайової участі,

Пж – розрахунковий показник створеної потужності житлового фонду об’єкта будівництва (площа об’єкта будівництва у метрах квадратних), 

Пнж – розрахунковий показник створеної потужності нежитлового фонду об’єкта будівництва (площа об’єкта будівництва у метрах квадратних), 

Осп. – норматив  одиниці створеної потужності визначається як опосередкована вартість Об’єктів згідно з основними показниками опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, що є чинними на дату проведення розрахунку розміру пайової участі.

Згідно   Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури с. Вища Дубечня   розмір  пайової участі у розвитку інфраструктури села з урахуванням інших передбачених законом відрахувань становить:

- для житлових будинків – 2 відсотки вартості будівництва об’єкта, що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування;

- для нежитлових будівель, споруд, приміщень (вбудованих/прибудованих до житлового будинку) – 4 відсотки,    що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування.

 Розрахунок:

 ПУ   = ___________________________ 

 Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від “___” _________ 20__ р. № _________.

 

Виконавчий комітет Дубечненської сільської ради

 44412, с. Дубечне, вул. Незалежності, буд. 20

Код 37626821

(МФО):899998

Код отримувача (ЄДРПОУ): 04332940

ГУДКСУ у Волинській обл.. 

Код платежу 24170000

 Р/р_______________________________ 

Сільський голова

 

______________________________

             (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.

                            Замовник

Найменування/ПІП

 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

 

 

 ________________________________

                (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.

 

                                                                                       Додаток 3

                                                                                       до Договору

                                                                                       від ___ _________ 20_____ р.

                                                                                       № ______

 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      Сільський голова

                                                                                      _______________ __________

                                                                                      “___” __________ 20____ р.

 

Графік погашення розміру пайової участі

Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Дубечненської сільської ради

 

Період оплати

 

Сума оплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Виконавчий комітет Дубечненської сільської ради

44412, с. Дубечне, вул. Незалежності, буд. 20

Код 37626821

(МФО):899998

Код отримувача (ЄДРПОУ): 04332940

ГУДКСУ у Волинській обл.. 

Код платежу 24170000

 Р/р_______________________________ 

 

Сільський голова

 

______________________________

             (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.

                    Замовник

Найменування/ПІП

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________________________

                (підпис)

 

“___” __________ 20____ р.

М. П.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора