Дубечненська громада

Волинська область, Ковельський район

Положення про відділ

Додаток 1

до рішення Дубечненської сільської ради

7/8 від 07.05.2021року

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Дубечненської сільської ради 

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Дубечненської сільської ради (далі – Центр надання адміністративних послуг) є виконавчим органом Дубечненської сільської ради (далі – сільська рада).

1.2. Центр надання адміністративних послуг утворюється сільською радою та є підзвітним і підконтрольним їй, у своїй діяльності підпорядковується виконавчому комітету, сільському голові.

1.3. Центр надання адміністративних послуг створений для реалізації принципів державної політики з питань надання адміністративних послуг громадянам на території Дубечненської сільської  ради.

1.4. Рішення щодо утворення, ліквідацію або реорганізації відділу ЦНАП приймається сільською радою відповідно до норм чинного законодавства.

1.5. У своїй діяльності Центр надання адміністративних послуг керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України з питань надання адміністративних послуг, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями сесій сільської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями сільського голови.

1.6. Структура та чисельність Центру надання адміністративних послуг затверджуються сільською радою за поданням сільського голови.

1.7. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається та затверджується рішенням сесії сільської ради і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи сільської ради, та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади (територіальні органи/підрозділи центральних органів виконавчої влади).

До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

 

РОЗДІЛ2.  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 

2.1.   Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктами звернень.

2.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

2.3.   Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

2.4.  Забезпечення документообігу, взаємодії між адміністраторами Центру надання адміністративних послуг та суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.5.   Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг за направленнями строків розгляду послуг.

2.6.   Підключення до інформаційних систем та електронного документообігу

2.7.   Інформування сільського голови про порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг.

2.8. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення процедури надання адміністративних послуг, документів дозвільного характеру тощо.

2.9.   Забезпечення ведення розділу на офіційному веб-сайті сільської ради: "Центр надання адміністративних послуг"(ЦНАП), що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг.

2.10. Здійснення контролю за додержанням посадовими особами сільської ради, уповноваженими надавати адміністративні послуги, термінів розгляду та передачі у Центр надання адміністративних послуг результатів адміністративної послуги.

 

РОЗДІЛ 3. ПРАВА ВІДДІЛУ ЦНАП

 

3.1.  Відділ ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

3.2. Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

3.3. Отримує відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг.

3.4. Взаємодіє із суб’єктами надання адміністративних послуг, інших територіальних громад в рамках чинних Меморандумів та угод про співпрацю.

 

РОЗДІЛ 4. СТРУКТУРА

 

4.1. Штатний розпис та структура відділу ЦНАП затверджуються у встановленому порядку рішенням сільської ради.

4.2. Очолює центр начальник відділу ЦНАП Дубечненської сільської ради, який призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою. На час відсутності начальника відділу, ЦНАП очолює адміністратор згідно з посадової інструкції.

4.3. На посаду начальника відділу призначається особа, яка є громадянином України, має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (магістра), стаж роботи за фахом на державній службі (службі в органах місцевого самоврядування) не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посада в інших сферах не менше 3 років

4.4. Відділ ЦНАП Дубечненської сільської ради утворюється із начальника відділу, адміністраторів, державних реєстраторів.

4.5. Начальник відділу, адміністратори, державні реєстратори та інші працівники відділу ЦНАП призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою відповідно до чинного законодавства.

 

РОЗДІЛ 5. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ЦНАП 

 

5.1. Начальник відділу ЦНАП є керівником відділу ЦНАП та діє в рамках чинного законодавства та завдань, покладених на відділ  ЦНАП:

5.1.1. Здійснює керівництво Центром надання адміністративних послуг, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності.

5.1.2. Організовує діяльність Центру надання адміністративних послуг, в тому числі, щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, а також вживає заходи до підвищення ефективності його роботи.

5.1.3. Координує діяльність адміністраторів Центру надання адміністративних послуг, контролює якість та своєчасність виконання ними своїх обов'язків.

5.1.4. Організовує інформаційне забезпечення роботи Центру надання адміністративних послуг, роботу із засобами масової інформації.

5.1.5. Вносить пропозиції сільському голові щодо вжиття заходів у частині забезпечення належної роботи Центру надання адміністративних послуг.

5.1.6. Сприяє створенню належних умов праці, вносить пропозиції сільському голові щодо матеріально-технічного забезпечення Центру надання адміністративних послуг.

5.1.7. Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів, державних реєстраторів та інших працівників відділу ЦНАП.

5.1.8. У разі необхідності, виконує обов’язки адміністратора.

5.1.9. Виконує інші повноваження у відповідності до законодавчих актів України, цього Положення та розпоряджень сільського голови.

 

РОЗДІЛ 6. ЗАГАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ:

 

6.1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у відділі  ЦНАП звертається до адміністратора – посадової особи Дубечненської сільської ради, або у випадках передбачених законодавством – представника суб’єкта надання адміністративних послуг..

6.2.Основні завдання адміністратора:

6.2.1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог і порядку надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру;

6.2.2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання, з обов’язковим дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних": отримання від суб’єктів звернень згоди на обробку персональних даних.

6.2.3. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг, у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення, повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

6.2.4. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.

6.2.5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

6.2.6.  Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

6.3.  Адміністратор має право:

6.3.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язану з наданням таких послуг у встановленому законом порядку.

6.3.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги, документа дозвільного характеру  без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

6.3.3. Інформувати начальника Центру надання адміністративних послуг та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

6.3.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

6.3.5. Порушувати перед начальником Центру надання адміністративних послуг клопотання щодо вжиття заходів з метою забезпечення його ефективної роботи.

6.4. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування ЦНАП.

6.5 Державний реєстратор має печатку, зразок та опис якої встановлюється Міністерством юстиції України. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

6.6. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати адміністратори відділу ЦНАП, відповідно до ч.1. ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги».

6.7. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом  України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", з видачі та прийому документів можуть виконувати адміністратори  відділу ЦНАП, відповідно до ч.1. ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги».

6.8. На державного реєстратора може покладатися функція адміністратора ЦНАП.

6.9. Старости старостинських округів , відповідно до посадової інструкції, надають адміністративні послуги з метою забезпечення належної доступності адміністративних та дозвільних послуг.

6.10. За рішенням органу, який утворив відділ ЦНАП, в ньому також  може здійснюватися:

 -  прийняття звітів, декларацій, скарг;

 -надання консультацій;

 -прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- довідок.

6.11. Час прийому суб’єктів звернень у відділі ЦНАП становить не менш як п’яти днів на тиждень та вісім годин на день з перервою на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних та дозвільних послуг, що надаються через відділ ЦНАП, але не менше, ніж 40 годин на тиждень

За рішенням органу, що утворив відділ ЦНАП, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

6.12. У приміщенні, де розміщується відділ ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг (через касу банку чи термінали самообслуговування, POS - термінали).

6.13. У приміщенні відділу ЦНАП може здійснюватися прийом громадян представниками інших структурних підрозділів виконавчого комітету Дубечненської сільської ради, територіальними підрозділами органів виконавчої влади, комунальними установами та підприємствами.

6.14. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу ЦНАП здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів.

6.15. Сільська рада створює належні умови для роботи працівників Центру надання адміністративних послуг: забезпечує приміщенням, укомплектовує офісними меблями, засобами зв’язку (модемом або виділеною лінією), комп’ютерною, офісною технікою, необхідними канцтоварами та інформаційними стендами.

 

 РОЗДІЛ 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1. Ліквідація і реорганізація відділу здійснюється Дубечненською сільською радою відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідним рішенням сесії Дубечненської сільської ради.

7.3. Це Положення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

 

 

 Секретар сільської ради                                                          Ірина МАЗУРЕНКО

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора