Дубечненська громада

Волинська область, Ковельський район

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДУБЕЧНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Дата: 03.02.2021 12:21
Кількість переглядів: 2527

ПОГОДЖЕНО                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту                                               рішення сесії

соціального захисту населення                                   Дубечненської сільської ради

Волинської обласної державної                                  від 11.02.2020 року № 55/6

адміністрації                                                                 ___________А.П.Костючик

від ____________№___________

_________________ О.М. Гобод

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ДУБЕЧНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

  1. Загальна частина. Організаційно-правові засади

1.1. Центр надання соціальних послуг Дубечненської сільської ради (далі – Центр) є комунальною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Дубечненська сільська рада Старовижівського району Волинської області.

Центр утворюється для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

Діяльність Центру повинна відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.

        Засновником Центру є Дубечненська сільська рада Старовижівського району Волинської області.

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, актами структурного підрозділу з питань соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації, Дубечненської сільської ради, а також даним Положенням.

1.3.  Основною метою діяльності Центру є сприяння у розв’язанні проблемних питань і надання соціальних послуг громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які проживають на території Дубечненської сільської ради на законних підставах, та які перебувають у складних життєвих обставинах й потребують сторонньої допомоги.

1.4. Основними принципами діяльності Центру є законність, додержання і захист прав людини, системність, комплексність, адресність та індивідуальний підхід, доступність та відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання послуг, максимальна ефективність використання бюджетних коштів, соціальна справедливість, дотримання державних стандартів соціальних послуг.

 

1.5. Методичне забезпечення діяльності Центру здійснює Мінсоцполітики, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації, контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг та за забезпеченням його діяльності – структурний підрозділ з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації, виконавчий орган Дубечненської сільської ради.

1.6. Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг Центр взаємодіє зі структурними підрозділами Дубечненської сільської ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

        1.7. Центр є   юридичною   особою,   яка має печатку,  штамп,  ідентифікаційний  номер, самостійний баланс, рахунок у державному казначействі, в установі банку.

        1.8. Положення про Центр соціальних послуг Дубечненської сільської ради, його структура та гранична чисельність працівників затверджуються Дубечненською сільською радою.

        1.9. Кошторис, штатний розпис Центру затверджує сільський голова.

        1.10. Центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються Дубечненською сільською радою на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

        1.11. Для надання соціальних послуг Центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема, волонтерів.

        1.12. Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам та поліпшення матеріально-технічної бази Центру.

1.13. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.14. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов'язаної із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів Центру, ревізія його фінансово-господарської діяльності проводяться відповідно до законодавства України.

1.15. Юридична адреса Центру: 44412, Волинська область, Старовижівський район, село Дубечне, вулиця Незалежності, 55.

 

  1. Завдання та права Центру

2.1. Основними завданнями Центру є:

2.1.1. виявлення громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

        2.1.2. забезпечення якісного надання соціальних послуг;

        2.1.3. установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою сприяння в наданні соціальних послуг;

2.2. Для забезпечення виконання основних завдань Центр має право:

        2.2.1. вносити на розгляд засновника пропозиції щодо вдосконалення надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

2.2.2. подавати пропозиції до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до його компетенції;

2.2.3. укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

2.2.4. залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

2.2.5. запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

2.2.6. вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

2.2.7. здійснювати посередництво у представництві інтересів осіб та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи.

 

  1. Директор Центру

3.1. Центр очолює Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови Дубечненської сільської ради за результатами співбесіди з гуманітарною комісією Дубечненської сільської ради в установленому порядку згідно чинного законодавства.

3.2. Посаду Директора може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) і стаж роботи за фахом не менше 5-ти років.

        3.3. Директор:

        3.3.1. здійснює загальне керівництво та організовує роботу Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників;

        3.3.2. затверджує посадові обов'язки керівників структурних підрозділів та інших працівників Центру;

        3.3.3. координує діяльність структурних підрозділів Центру;

        3.3.4. подає сільському голові на затвердження штатний розпис, кошторис витрат Центру;

        3.3.5. укладає договори, діє від імені Центру і представляє його інтереси;

        3.3.6. розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

        3.3.6.1. забезпечує проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників, які безпосередньо надають соціальні послуги;

        3.3.6.2. забезпечує підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

        3.3.7. призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників Центру;

        3.3.8. видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

        3.3.9. представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями.

        3.3.10. узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг та проведеної соціальної роботи;

        3.3.11. забезпечує захист персональних даних осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

        3.3.12. розробляє і подає на затвердження Дубечненській сільській раді проект Положення про Центр надання соціальних послуг.

        3.3.13. затверджує положення про структурні підрозділи Центру.

 

  1. Організація роботи Центру, умови надання соціальних послуг

4.1. Надання соціальних послуг здійснюється структурними підрозділами Центру:

- відділенням соціальної допомоги вдома;

- відділенням соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді;

- відділенням стаціонарного догляду для постійного проживання (в                       с. Кримне).

У разі необхідності, рішенням Дубечненської сільської ради, можуть створюватись інші підрозділи, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг громадянам.

4.2. Надання соціальних послуг відділеннями Центру здійснюється згідно з планами роботи на рік, щоквартальними планами діяльності його структурних підрозділів, щоквартальними планами роботи персоналу, який надає соціальні послуги.

4.3. Надання соціальних послуг відділеннями Центру може здійснюватися цілодобово, впродовж дня, почасово, за місцем проживання, в закладі на періодичній, тимчасовій, постійній основі.

4.4. Тривалість, місце та періодичність, умови та обсяг надання соціальних послуг особі в Центрі залежать від встановлених індивідуальних потреб та конкретних умов, що сприяють реабілітації, реінтеграції та соціальній адаптації цієї особи.

4.5. Надання соціальних послуг особі здійснюється працівниками відповідних структурних підрозділів Центру. Працівники забезпечують надання соціальних послуг згідно встановлених стандартів та нормативів соціальної послуги.

4.6. На надання соціальних послуг в Центрі мають право:

4.6.1. громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

4.7. Надання соціальних послуг здійснюється на підставі заяви особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах, або її законного представника, доповненої визначенням індивідуальних потреб.

Для організації надання соціальних послуг у Центрі вивчаються індивідуальні потреби особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах, та спільно з особою розробляється індивідуальний план роботи з нею.

4.8. При прийнятті рішення про надання соціальних послуг та визначенні їх обсягу або відмову у наданні певних соціальних послуг вирішальною є інформація з карти визначення індивідуальних потреб. Про прийняте рішення особа, її опікун/піклувальник, законний представник, повідомляється письмово.

4.9. У разі необхідності надання невідкладної допомоги особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, Центр приймає рішення про можливість організації та надання соціальних послуг протягом 3-х робочих днів.

4.10. Центр після розгляду заяви визначає індивідуальні потреби особи та готує рекомендації щодо організації надання цій особі соціальних послуг, у т.ч. щодо необхідності здійснення соціального супроводу.

4.11. Центр може відмовити особі, сім’ї у наданні соціальних послуг у разі, якщо за наявних ресурсів не в змозі задовольнити визначених потреб у соціальних послугах.

У разі неможливості надання особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, відповідної соціальної послуги Центр сприяє у наданні таким  особам соціальних послуг чи різних видів допомоги іншими закладами, установами та організаціями (різних форм власності та господарювання).

У разі відмови у наданні соціальних послуг особа інформується про відмову письмово протягом 5 робочих днів (якщо не потрібен медичний висновок) з дня подання нею заяви із зазначенням причин відмови та рекомендаціями щодо можливих шляхів вирішення її проблемних питань.

4.12. У разі коли особа, яка потребує надання соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти її законний представник.

4.13. У разі прийняття рішення про надання соціальних послуг особі, з ним/ними або опікуном/піклувальником, законним представником укладається договір про надання соціальних послуг і видається відповідний наказ.

Умови надання та припинення послуг, права та обов'язки сторін зазначаються у договорі, що укладається між Центром та особою, яка потребує соціальних послуг. Зміст, обсяг та періодичність надання соціальних послуг зазначаються у індивідуальному плані надання послуг, примірник якого у якості додатка є невід’ємною частиною договору.

4.14. На кожного громадянина, який отримує соціальні послуги у Центрі ведеться особова справа.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про надання соціальних послуг та оформлення особової справи, визначається окремо з огляду на те, яких соціальних послуг потребує особа, яка знаходиться у складних життєвих обставинах, та у яких структурних підрозділах передбачається їх надання.

4.15. Типові форми заяви, повідомлення про прийняття рішення про надання/відмову у наданні соціальних послуг, медичного висновку, карти визначення стану та індивідуальних потреб отримувача у надані соціальних послуг, акта обстеження матеріально-побутових умов, індивідуального плану надання соціальних послуг, договору про надання соціальних послуг, журналу обліку громадян, яких обслуговує Центр, затверджує Мінсоцполітики в установленому порядку.

        4.16. Надання структурними підрозділами Центру послуг внутрішньо переміщеним особам здійснюється невідкладно. Особова справа формується на підставі документа, що посвідчує особу та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

        4.17. Надання соціальних послуг у Центрі припиняється за письмовим повідомленням особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах або її законних представників у разі:

        4.17.1. поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, у результаті чого втрачається потреба у наданні соціальних послуг;

        4.17.2. направлення особи до стаціонарного відділення, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;

        4.17.3. зміни місця проживання особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах;

        4.17.4. грубого, принизливого ставлення особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах до соціальних робітників та інших працівників Центру;

        4.17.5. порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

        4.17.6. систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

        4.17.7. виявлення в отримувача, якого безоплатно обслуговує Центр, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або інших осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу;

        4.17.8. виявлення в отримувача медичних протипоказань для надання соціальних послуг Центром;

        4.17.9. надання отримувачеві соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку;

        4.17.10. надання отримувачем соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

        4.17.11. відмови отримувача або його законного представника від отримання соціальних послуг;

        4.17.12. несвоєчасне внесення плати за отримані послуги протягом одного місяця після пред’явлення суб’єктом рахунка (в разі надання соціальних послуг за плату);

        4.17.13. невиконання отримувачем без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження  про припинення чи обмеження її надання або після обмеження надання такої послуги;

        4.17.14. припинення діяльності Центру;

        4.17.15. смерті отримувача (на підставі доповідної записки соціального робітника та копії свідоцтва про смерть);

        4.17.16. укладення нового договору про надання соціальних послуг;

        4.17.17. наявність в отримувача договору довічного утримання (догляду).

        4.18. Про припинення надання соціальних послуг особі видається наказ.

        4.19. Працівники Центру, які здійснюють надання соціальних послуг, зобов’язані сумлінно ставитись до виконання своїх обов’язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.

 

  1. Діяльність відділення соціальної допомоги вдома

        5.1. Відділення соціальної допомоги вдома Центру утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 80 одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме:

        5.1.1. похилого віку;

        5.1.2. інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

        5.1.3. хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

        5.2. Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадянам, які потребують цілодобового стороннього догляду.

        5.3. Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою.

        5.4. Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги:

        - догляд вдома.

        Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами, надаються за плату.

        Обмеження чи відмова в отриманні одних соціальних послуг не може бути підставою для обмеження чи відмови в інших соціальних послугах.

        5.5. Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, інвалідів,  хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

        Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги або з установленням диференційованої плати.

        Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються відповідно до законодавства та затверджуються рішенням Дубечненської сільської ради.

        Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

5.6. Дубечненська сільська рада може приймати, як виняток, рішення (розпорядження) про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі видатки, пов'язані із наданням соціальних послуг громадян, передбачаються в кошторисі Центру за рахунок додаткових коштів місцевого бюджету.

5.7. Відділення соціальної допомоги вдома очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Центру за погодженням із сільським головою.

        5.8. Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний робітник, обсяг його роботи визначає завідувач відділення соціальної допомоги вдома з урахуванням стану здоров'я громадянина, який обслуговується, його віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних послуг (один соціальний робітник обслуговує шістьох громадян у сільській місцевості, інших місцевостях, що не мають транспортного сполучення, у приватному або державному секторі без комунальних зручностей і десять громадян у містах з комунальними зручностями; один соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних громадян, яким установлена V група рухової активності).

        5.9. На підставі даних карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та медичного висновку складається індивідуальний план надання соціальної послуги, після чого між громадянином і Центром укладається договір, в якому зазначаються зміст та обсяг послуги, порядок оплати, обумовлюються періодичність, строки надання соціальної послуги відділенням соціальної допомоги вдома, інші умови.

        5.10. Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги з догляду вдома надає соціальну послугу з догляду вдома постійно (III група рухової активності - два рази на тиждень, IV - три рази, V - п’ять разів), періодично (два рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.

5.11. Надання соціальниг послуг відділенням здійснюється на підставі заяви особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах, або її законного представника, доповненої визначенням індивідуальних потреб.

5.11. На підставі отриманої заяви Центр надсилає необхідні запити:

5.11.1. до відповідних органів, установ, закладів зокрема до закладу охорони здоров'я за місцем проживання громадянина – для одержання медичного висновку про здатність особи до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі;

5.11.2. до виконавчого органу сільської ради за місцем реєстрації громадянина – для отримання довідки про склад сім'ї або про зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб;

5.11.3 до територіального органу ДФС – для отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби).

5.12. На підставі відповідей на зазначені запити готується рішення про надання соціальних послуг.

5.13. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:

5.13.1. письмова заява громадянина;

5.13.2. медичний висновок про нездатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

5.13.3. карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг.

5.13.4. один примірник договору, укладеного громадянином і Центром про надання соціальних послуг;

5.13.5. довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

5.13.6. інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу сільської ради шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру;

5. 13.7. копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

5.13.8. копія рішення Дубечненської сільської ради, або утвореної нею комісії, про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку),  хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);

5.13.9 копія наказу про здійснення (припинення) надання соціальних послуг;

5.13.10. довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

5.13.11. індивідуальний план надання соціальної послуги;

5.13.12. копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

5.14. За запитом  структурного підрозділу  з питань соціального захисту місцевої державної адміністрації відділення узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг та проведеної соціальної роботи.

5.15. Відділення забезпечує захист персональних даних осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

 

  1. Діяльність відділення соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді

   6.1. Відділення соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді забезпечує виконання загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

         6.2. Основними завданнями відділення соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді є:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

- виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

- організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;

- контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

- соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

- інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

- надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги.

- узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає директору Центру.

 

  1. Діяльність відділення стаціонарного догляду для постійного проживання

7.1. Відділення  стаціонарного  догляду  для  постійного проживання  Центру (далі – відділення стаціонарного  догляду)  утворюється для обслуговування не менш як 10 і  не  більш як 50 одиноких громадян, до якого на  постійне проживання,  повне  державне утримання  безоплатно приймаються одинокі громадяни похилого віку, інваліди  (які досягли  18-річного  віку),  хворі  (з  числа осіб працездатного   віку   на   період   до   встановлення   їм  групи інвалідності,  але  не  більш як чотири місяці), які відповідно до висновку лікарсько-консультаційної   комісії   закладу   охорони здоров'я  за  станом  здоров'я  не  здатні  до самообслуговування, потребують    постійного    стороннього   догляду   та   допомоги, стаціонарного  догляду, соціально-побутових, соціально-медичних та інших соціальних послуг.

7.2.  У відділенні стаціонарного догляду громадяни перебувають на  повному  державному  утриманні,  одержують  соціальну  послугу стаціонарного   догляду   та   відповідно   до  встановлених  норм забезпечуються:

7.2.1. житлом,  одягом,  взуттям,  постільною білизною,  м'яким і твердим інвентарем і столовим посудом;

7.2.2. раціональним чотириразовим харчуванням,  у  тому  числі  з урахуванням  віку  і  стану  здоров'я,  у  межах  натуральних норм харчування, передбачених для мешканців інтернатних установ; цілодобовим медичним обслуговуванням;

7.2.3. слуховими  апаратами,  окулярами,   протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування (крім моторизованих), медикаментами відповідно до медичного висновку;

7.2.4. комунально-побутовим      обслуговуванням       (опалення,  освітлення, радіофікація, тепло-, водопостачання тощо).

7.3. Одиноким  пенсіонерам,  які  перебувають  у  відділенні стаціонарного догляду,   пенсія   виплачується  у  встановленому законодавством порядку.

7.4. За  наявності  вільних місць до відділення стаціонарного догляду  на  загальних  умовах  строком до чотирьох місяців можуть прийматися  одинокі громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18-річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період до  встановлення  їм  групи  інвалідності,  але не більш як чотири місяці), які  тимчасово втратили здатність до самообслуговування, потребують  постійного  стороннього  догляду,  соціально-медичного обслуговування.

7.5. За  рішенням Дубечненською сільської ради до відділення  стаціонарного  догляду  на  загальних підставах можуть прийматися  (за  наявності вільних місць) громадяни похилого віку, інваліди  (які  досягли  18-річного  віку),  хворі  (з  числа осіб працездатного   віку   на   період   до   встановлення   їм  групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають рідних, що повинні  забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі зазначені категорії  громадян перебувають у відділенні стаціонарного догляду на  умовах  оплати згідно із затвердженими тарифами або за рахунок додаткових коштів місцевих бюджетів.

7.6. Право   на   позачергове   влаштування   до  відділення  стаціонарного догляду мають одинокі ветерани війни, особи, на яких  поширюється  дія  Закону  України  "Про  статус  ветеранів  війни, гарантії  їх  соціального захисту", жертви нацистських переслідувань,  особи,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи  і  віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за   національною  ознакою,  у  разі,  коли  вони  не  здатні  до самообслуговування,  потребують  постійного стороннього догляду та соціально-медичного  обслуговування.  

Одинокі ветерани праці, самотні громадяни похилого  віку  та члени  сімей загиблих військовослужбовців мають переважне право на влаштування до відділення стаціонарного догляду.

7.7. Громадяни,  які  уклали   договір   довічного   утримання
(догляду), до відділення стаціонарного догляду не приймаються.

7.8. До відділення стаціонарного догляду громадяни приймаються за направленням  (путівкою)  структурного  підрозділу  з  питань соціального захисту населення виконавчого  органу сільської ради  за місцем проживання/перебування.  Направлення   (путівка)   видається   на підставі   письмової   заяви   громадянина,   паспорта,   висновку лікарсько-консультаційної  комісії закладу охорони здоров'я про не здатність  його  до  самообслуговування  та  потребу  в постійному сторонньому догляді та допомозі.

7.9. На  кожного  громадянина,  який  перебуває  у відділенні стаціонарного догляду, ведеться особова справа, в якій міститься:

7.9.1. письмова заява громадянина;

7.9.2. копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

7.9.3. направлення (путівка);

7.9.4. висновок лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони
здоров'я  про  нездатність  до  самообслуговування  та  потребу  в
постійному сторонньому догляді та допомозі;

7.9.5. довідка про розмір призначеної пенсії;

7.9.6. довідка  про  склад  сім'ї або зареєстрованих у житловому
приміщенні/будинку осіб;

7.9.7. інформація  з Державного реєстру прав, отримана посадовою
особою   структурного  підрозділу  з  питань  соціального  захисту
населення виконавчого органу
сільської ради   шляхом   безпосереднього   доступу  до  цього Реєстру;

7.9.8. довідка  медико-соціальної  експертної  комісії  про групу
інвалідності (за наявності);

7.9.9. копія наказу про надання (припинення) соціальних послуг;

7.9.10. копія   рішення Дубечненською сільської ради, або утвореної ним комісії про звільнення від плати  громадян  похилого  віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку),  хворих  (з  числа  осіб  працездатного  віку  на період до
встановлення  їм  групи  інвалідності,  але  не  більш  як  чотири
місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що
повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);

7.9.11. довідка про доходи за останні шість місяців, що передують
місяцю   звернення  за  встановленням  диференційованої  плати  за
надання соціальних послуг;

7.9.12. карта   визначення   індивідуальних  потреб  отримувача
соціальних послуг;

7.9.13. індивідуальний план надання соціальної послуги;

7.9.14. договір про надання соціальної послуги;

7.9.15. копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи (для внутрішньо переміщених осіб).

7.10. Громадяни,  які  приймаються до відділення стаціонарного догляду,  проходять  карантин  в  окремому ізольованому приміщенні протягом  14  днів,  після  чого  у  разі  відсутності інфекційних захворювань переводяться до приміщення постійного проживання.

7.11. Тимчасове вибуття громадянина із відділення стаціонарного
догляду  за особистим бажанням дозволяється за висновком лікаря та
письмовим зобов'язанням родичів або осіб, які згодні його прийняти
на проживання та забезпечити належний догляд і необхідні соціальні
послуги.

Витрати, пов'язані  з  поїздкою  до  родичів  або інших осіб, Центр не компенсує.

Якщо громадянин тимчасово вибуває із відділення стаціонарного
догляду на цей період він знімається з матеріального забезпечення.
Про   вибуття   із  відділення  стаціонарного  догляду  громадянин
завчасно  (за  три  дні) письмово повідомляє завідувача відділення
стаціонарного догляду.

7.12. Адміністрація   Центру   відповідно  до законодавства може виконувати  обов'язки  опікуна  (піклувальника) щодо громадян, які перебувають у відділенні стаціонарного догляду, яким  не встановлено опіку чи піклування або не призначено опікуна чи піклувальника, і одночасно вживає заходів до встановлення опіки чи піклування над такими громадянами.

7.13. Перебування   громадянина  у  відділенні  стаціонарного догляду  припиняється  за  погодженням  з  відповідним структурним підрозділом   з  питань  соціального  захисту  населення  виконавчого органу сільської  ради  на  підставі письмової заяви громадянина за наявності інформації   про   нове   місце  проживання  і  забезпечення  йому постійного стороннього догляду.

У  разі  припинення  перебування  у  відділенні стаціонарного догляду  громадянину  видається  одяг,  білизна, взуття (згідно із сезоном), документи, власні речі та цінності (ощадна книжка, цінні папери  тощо),  які  зберігалися  у відділенні, а також довідка із зазначенням строку перебування у відділенні.

7.14. Забезпечення  громадян,  які  перебувають  у  відділенні стаціонарного  догляду,  здійснюється  відповідно  до  нормативів, передбачених для будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів   і   відділень   стаціонарного  догляду  територіальних центрів, затверджених Мінсоцполітики.

7.15. Відділення  стаціонарного догляду очолює завідувач, який призначається   на  посаду  і  звільняється  з  посади  директором Центру  за погодженням із сільським головою.

 

8. Порядок внесення змін до Положення

8.1. Внесення змін до Положення Центру є виключно компетенцією засновника.

8.2. Внесення змін до Положення Центру оформляється шляхом викладення у новій редакції з додержанням вимог діючого законодавства.

8.3. Зміни до Положення Центру набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

 

9. Припинення діяльності Центру

9.1. Реорганізація  або ліквідація Центру надання соціальних послуг Дубечненської  сільської ради здійснюється рішенням сільської ради.

9.2. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється уповноваженим органом або органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і строки проведення ліквідації визначаються Уповноваженим органом, який прийняв рішення про ліквідацію, згідно з чинним законодавством України.

9.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії, за рішенням сесії до неї переходять всі повноваження по управлінню Центру.

9.4. У разі реорганізації Центру права і обов’язки переходять правонаступникам.

9.5. При реорганізації і ліквідації Центру працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

9.6. Центр втрачає право юридичної особи і визначається таким, що припинив існування, з моменту виключення його з державного реєстру.

 

  1.  Заключні положення

10.1. Це Положення набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Положення вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством України та іншими нормативно-правовими  актами.   

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора